Skip to main content

Faunadepå

Finspångs Golfklubb, Sweden
  • Related to: Nature
  • Created by: Bo Lindgren

Många insekter är för sin överlevnad beroende av att det finns multnande ved. I många skogar och grönområden städas gamla träd och omkullfallna stammar flitigt bort.Genom att anlägga faunadepåer på strategiska platser i naturen kan man enkelt och billigt gynna många arter som lever på död ved. Många arter hittar på detta sätt livsrum för sin överlevnad. På köpet skapas en bättre miljö för fåglar och andra djur. På Finspångs GK har vi skapat tre faunadepåer. I nära anslutning till dessa finns en skylt som informerar och förklarar för besökare vad en faunadepå är och dess syfte. Vårt mål med dessa depåer är att inte bara locka till sig småkryp och fåglar utan även locka till sig andra djur som t.ex. igelkottar, groddjur och andra djur. Detta ska förhoppningsvis bidra till mångfald av djur på golfbanan.